Grundejerfor. / Vedtægter

Vedtægtrene for grunejerforeningen

Vedtægter
Grundejerforeningen for Vejlby Krat
1
Foreningens navn er ”Grundejerforeningen for Vejlby Krat”. Dens adresse er formandens adresse.
2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i anliggender, der har betydning for kvarterets tilstand og bevarelse, herunder særligt miljø, trafik, bebyggelse, anlægsforhold og bevarelse af naturinteresser.
3
Som medlemmer kan optages ejere af faste ejendomme, beliggende inden for det område, som Århus Kommunes lokalplan nr. 470 omfatter. Ejes en ejendom af flere i forening, har hver medejer medlemsrettigheder.
4
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
5
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelse sker pr. mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Medlemmer, der har anmodet om det, indkaldes pr. brev. Foreningens mailadresse er: grundejerforeningenvejlbykrat@gmail.com
Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når ¼ af medlemmerne har fremsat skriftligt ønske om dette med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen foretager indkaldelsen senest 3 uger efter at have modtaget det fra medlemmerne fremsatte ønske.
Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 3 og højst 6 ugers varsel.

6
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt
Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.
7
Afstemninger sker ved håndsoprækning, og afgørelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. Dirigenten eller 1/5 af de stemmeberettigede kan beslutte, om der skal ske skriftlig afstemning.
Beslutning om foreningens opløsning skal træffes med kvalificeret majoritet af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
8
Bestyrelsen består af 5 medlemmer af generalforsamlingen valgte medlemmer. Valgene gælder for 2 år, men således at der hvert år afgår enten 2 eller 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen kan om nødvendigt supplere sig selv.
Bestyrelsesmøder afholdes, såfremt et medlem af bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Formanden leder møderne. Der føres protokol over forhandlingerne. Sagerne afgøres ved stemmeflerhed.

9
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, såvel over for offentlige myndigheder som private. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
10
Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem. Ved køb eller salg af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
11
Foreningens regnskab føres af kassereren. Regnskabsåret er kalenderåret, første regnskab dog fra stiftelsen til 31.12.2001.
12
Generalforsamlingen vælger en eller to revisorer til at kontrollere regnskabers rigtighed.

Revideret den 17. maj 2016

Klaus Jensen | Per Lykke Jacobsen, Risskov - Danmark | Tlf.: +4520955500