Grundejerfor. / Referater / Generalforsamling april 2013

Generalforsamling april 2013

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Vejlby Krat, 18.4.2013

Formand Ole Bøttzauw bød velkommen til generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent. Georg Sørensen blev valgt som dirigent
  2. Formandens beretning, herunder orientering om regionens og kommunens planer og foretag i forhold til Taleinstituttet og Psykiatrisk Hospital.

Ole Bøttzauw holdt formandsberetningen.

Områderne v. Psykiatrisk  Hospital  og Taleinstituttet

Det overordnede for bestyrelsens arbejde det forløbne år har været at holde sig orienteret om planer for området med Psykiatrisk hospital og Taleinstituttet. Planerne, herunder tidsplan, er bl.a. beskrevet på www.dnu.rm.dk i skrivelsen ”Psykiatrien i DNU. Et OPP- projekt”. Her gennemgås regionens udbudsbekendtgørelse om udflytning af AUH (Århus Universitetshospital Risskov) til Skejby og i den forbindelse udbud ift. OPP (Offentligt Privat Partnerskab) og bebyggelse på området, der omfatter det nuværende Psykiatrisk Hospital og Taleinstituttet. Der er 10 matrikler i området. I det kommende år foregår en dialogproces mellem prækvalificerede virksomheder og kommune og region. Kun den gamle hovedbygning på hospitalet er fredet, men der er en række bevaringsværdige bygninger i området. Strandbeskyttelseslinjen går på omtrent midt i parken (oversigtsplaner uddelt på mødet).  Den gældende lokalplan 470 vil blive ændret i forbindelse med salg af ejendommene.

Ole Böttzauw og Ulrik Madsen fra bestyrelsen har været til møder med kommunen, og det er deres klare indtryk, at kommunen deler foreningens interesse i at bevare områdets karakter med offentlig adgang, overholdelse af strandbeskyttelseslinjen mm. Områder vandværts for denne forventes overordnet set at forblive uforandret, ligesom det beplantede område op mod hovedbygningen. Byggeri vil formentlig komme til at ligge yderområdet af parken.

 

På baggrund af dette punkt udspandt sig en debat med spørgsmål og synspunkter:

-          Vi kunne opfordre kommunen til at købe parken med henblik på at sikre det som grønt område

-          Spørgsmålet vedr. drift af parken og vedr. fortsat offentlig adgang

-          Forslag om at foreningen tager kontakt til Vejlby-Risskov Grundejerforening med henblik på samarbejde om sagen

-          Forslag om evt. at holde et offentligt møde med indbudte politikere

-          Repræsentant fra kommunen har givet udtryk for en forventning om, at der ikke bliver tale om lav tæt bebyggelse, men muligvis udstykning af enkelte store grunde.

-          Der blev rejst spørgsmål om, præcis hvilket område lokalplan 470 dækker – det blev afklaret, at det bl.a. omfatter ”festpladsen” ved Skovhuset.

-          Fredning er meget vanskelig at ophæve, mens det er langt lettere at få tilladelse til at fjerne bevaringsværdige bygninger.

-          Ministeriet har endnu ikke godkendt udflytningen.

-          Der blev spurgt til bebyggelsesprocent, herunder om der kan ske ændringer ift. de nuværende krav om max.  25%  og grundstørrelser på min. 1000 m2. Det formodes, at der kan blive tale om erhvervsudnyttelse, f.eks. af de store huse, og her kan bebyggelsesprocenten blive højere.

Georg Sørensen opsummerede hovedpunkterne: Processen er fyldt med usikkerhed. Forsamlingen opfordrer bestyrelsen til at overvåge, at grønne områder, herunder træer, bevares, at der fortsat er offentlig adgang til området, og at det videst  muligt bevares som vi kender det med kælkebakke mm.

Nabogener.

Bestyrelsen er blevet bedt om en udtalelse i forbindelse med en naboklagesag i området. Over for kommunen har bestyrelsen anført, at vi ikke ser det som vores opgave at forholde os til konkrete sager om nabogener. Men vi har som interesse, at områdets specielle karakter bevares, og at lokalplanen overholdes. Klager over trafik og støj fra erhvervsmæssig udnyttelse af ejendomme må vurderes af kommunen, som vi forventer påser, at gældende regler overholdes.

 3.      Aflæggelse af årsregnskab. Regnskabet blev fremlagt af Marinus Hansen og godkendt.

4.      Fastlæggelse af kontingent. Kontingentet er fortsat 100 kr.

Ad 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Judith Autrup, Thorkild Dalsgaard, Lotte Kloster og Ole Bøttzauw blev genvalgt.

Ad 6) Indkomne forslag fra medlemmerne. Der var ingen indkomne forslag.

Ad 7) Evt.

-          Bestyrelsen er løbende i kontakt med kommunen vedr. råger  i området.

-          Bent Kjeldsen gjorde opmærksom på, at der på generalforsamlingen ikke har været et punkt om valg af revisor – hvorefter Bent straks blev genvalgt.

-          Snerydning og saltning/grusning. Der blev opfordret til, at der etableres en fælles ordning for de private fællesveje i området, og bestyrelsen påtog sig at tage initiativ til dette.

Risskov, d.20.4. 2013

Sine Dalsgaard Kristensen

Klaus Jensen | Per Lykke Jacobsen, Risskov - Danmark | Tlf.: +4520955500