Grundejerfor. / Referater / Generalforsamling april 2012

Generalforsamling april 2012

Referat af generalforsamling i
Grundejerforeningen for Vejlby Krat
Torsdag d.12. april 2012
Formanden Ole Bottzauw bød velkommen


Ad 1) Georg Sørensenblev valgt som dirigent.
Ad 2) Formandsberetning ved Ole Bottzauw.


Foreningen har været igangsættende, kontaktskabende og formidlende led i
forskellige sammenhænge i årets løb.


Trafikdæmpende foranstaltninger i Stationsgade. Kommunen viser nu
imødekommenhed i forhold til at etablere disse for at nedsætte hastigheden på den
gennemkørende trafik. Vi regner med en løsning her i foråret. Da det er offentlig fællesvej, vil ogskal kommunen betale arbejdet.


Skovparken. Flere beboere i området er generet af byggeriet. Der er nu bygget 14
lejligheder, heraf er 10 beboet (købt eller lejet ud). At færdiggøre byggeriet med 59 rækkehuse er der ingen planer om foreløbig, efter hvad vi har fået oplyst.

Kollektiv forsikring for privatveje. På nogle private fællesveje har man talt om at
tegne en kollektiv forsikring for vejen i tilfælde af uheld/ulykker på selve vejen. Det er ikke en model kommunen kender til eller vil støtte, og de opfordrer vejens beboere til at overholde deres nuværende forpligtelser bl.a. ved snerydning og reparation af huller j vejen. Foreningen følger op på sagen og undersøger, om der er sket lovændringer på området.
Stop/trinbræt ved Den Permanente. Grundejerforeningen har over for
DSB/Banedanmark fremsat ønske om at få genetableret et stop/trinbræt ved Den Permanente. DSBvil se på det med velvilje.

Råger og vegetation langs skovbrynet. Grundejerforeningen og de beboere, der bor
langs skovkanten, har haft et konstruktivt møde med skovfogeden fra Århus Kommune, Lene Lie.
Mødet handlede bl.a. om rågerne og ønsker til fældning/vedligeholdelse af vegetationen langs skovbrynet med henblik på en fornuftig balance mellem lys og luft i haverne - og varigt skovdække. Kommunen vil søge at begrænse antallet af råger, når yngletiden er slut. Vegetation op mod haverne er fornylig blevet beskåret.

Vandgener fra området ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital.
Grundejerforeningen har haft en god dialog med de områdeansvarlige på Børnepsykiatrisk Hospital om begrænsning af vandmængder, der løber ned ad bl.a. Tjørnevej og Skrænten til Stationsgade og eroderer vejen samt trækker store grusmængder med. Børnehospitalet har fået etableret dræning, så vandet ledes ind på hospitalets eget område.

Planer vedr. Psykiatrisk Hospital. Der er et forlydende om salg af hospitalet til en
privat investor. Sagen fordrer grundejerforeningens og alle beboeres opmærksomhed og
engagement, hvis vi skal bevare og beskytte den store park med de unikke grønne områder.
Formandens beretning blev diskuteret - se også under evt.

Ad 3) Regnskabet blev godkendt.

Ad 4) Kontingentet på 100 kr. fastholdes.

Ad 5) Marinus Hansen, Niels Ulrik Madsen og Sine Dalsgaard Kristensen blev genvalgt.

Ad 6) Der var ingen forslag indkommet på forhånd, men flg. blev drøftet:
Der fremkom forslag om, at foreningen skal nedsætte en gruppe, der kan holde
sig ajour med udviklingen omkring hospital og park, så vi kan gøre vores
synspunkter gældende over for offentlige myndigheder, herunder
Kulturstyrelsen, hvis lokalplanen ændres, og der bygges på hospitalsområdet.
Bestyrelsen nedsætter en sådan gruppe. Denne gruppe kan kontakte andre
grundejerforeninger i området med henblik på evt. fredningssag vedrørende
hospitalsområdet med det formål at bevare det unikke område med hospitalets
bygninger og park. Beboere i området kan f.eks. have interesse i, at kælkebakken
bevares, at bevaringsværdige træer ikke fældes, at der evt. etableres en mindre
legeplads mm. Juridisk konsulentbistand blev foreslået, men der blev også
argumenteret for, at området omkring Børrie- og Ungdomspsykiatrisk Hospital
bør have højeste prioritet for vores arbejde.

Der blev orienteret kort om situationen vedr. badebroen.

Flere beboere j Stationsgade og på østre Skovvej har gener af mange parkerede
biler på vejene. I Stationsgade holder parkerede biler tæt på udkørsler, og det
skaber mange farlige situationer. Bl.a. blev det drøftet, om trafikspejle kunne
afhjælpe nogle af problemerne, ligesom det blev foreslået, at de store huller i
parkeringspladsen for enden af Stationsgade kunne repareres, så beboere havde
mere oplagt mulighed for at parkere der.

Risskov, d. 16.april 2012
Sine Dalsgaard Kristensen

Klaus Jensen | Per Lykke Jacobsen, Risskov - Danmark | Tlf.: +4520955500