Grundejerfor. / Referater / Generalforsamling april 2011

Generalforsamling april 2011

Referat af 

Generalforsamling i Grundejeforeningen Vejlby Krat.

Torsdag den 28. april 2911, kl. 19.39.

Generalforsamlingen afholdtes i Sognegården) Risskov Kirke.
Der var 25 medlemmer tilstede.

ad 1. Som dirigent valgtes Henrik Jensen, Badevej. 

Det konstateredes, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

ad 2. Formandens beretning ved Ole B6ttzauw (OB)

Det oplystes, at Ulrik Madsen, som bestyrelsens jurist, har godkendt vedtægterne. Der er kommet mange tilflyttere til området, og grundejerforeningen byder dem velkommen.

Hjemmesiden:varetages af Per Lykke: PerLykke@oncable.dk<mailto:PerLykke@oncable.dk>

Byggeri ved Asylvej: Skovparken

Fire huse er solgt og taget i brug, og der er projekteret 59. 14 er p.t. bygget. Trafikproblemer i forbindelse med bebyggelsen diskuteredes, spec. for cyklister. OB meddelte, at foreningen igen har opfordret de kommunale myndigheder til at etablere cykelstier langs Asylvej. 

Stationsgade fartbegrænsninger - bump. 
Taleinstituttet støtter foreningens arbejde med at få etableret fartbegrænsninger i gaden. Vi håber på lØsning inden for kort tid. Kommunen har udbudt Rishøjvej 3 til salg for 15 mil. kr. Der er ingen planer om nye institutioner i huset. Salget er led i de kommunale besparelser.

OB oplyste, at kommunen har lovet at gøre en indsats mod rågekolonierne i skovkanten, da træerne ødelægges. Endvidere udgør rågerne et stort støj problem for de nærmeste naboer.

Kommunen vil tynde ud i bestanden i maj måned, når ungerne sidder på redekanten. Bestyrelsen er bekendt med lovbekendtgørelse nr. 930 af 24 sept.2009:

"Bekendtgørelse om vildtskader", ifølge hvilken Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at råger i rågekolonier må reguleres inden redebygning og æglægning) samt at råger i kolonier må reguleres udenfor reden i perioden 1 maj til 15 juni.

Bemærkninger

Beboerne på østre Skovvej pegede på parkeringsproblemer i området, især på Østre Skovvej, da denne bruges som p-plads for ansatte og besØgende på børnepsykiatrisk hospital. I sommerhalvåret er der desuden store problemer i forbindelse med de mange havefremvisninger på østre Skovvej 1.  
På Vestre Skovvej er bommen ved skovindkørslen flyttet væk fra skoven, hvilket har medført, at parkeringspladserne i skovkanten nedlagt.

Hærværk på træerne ved Harald Selmersvej blev kort omtalt, og det oplystes, at man ikke kan reparere skaderne.

ad 3. Årsregnskab ved Marinus Hansen

Der et 114 betalende medlemmer i foreningen. 
Foreningen har en formue på 91712kr. 
Regnskabet er revideret og godkendt af B. Kjeldsen.

ad 4. Indkomne forslag

Der var ikke modtaget nye forslag

ad 5. Valg til bestyrelsen

Judith Autrup, Ole Bottzauw, Thorkild Dalsgaard, Lotte Kloster var på valg. Der opfordredes fra bestyrelsen til, at nye kandidater meldte sig, men der var ingen der ønskede af stille op.

Bestyrelsen genvalgtes derfor.

Eventuelt

Der var en kort diskussion af en beboers læserindlæg i avis vedr. områdets identitet, idet nogle medlemmer fandt indlæget meget negativt. 

Det diskuteredes, hvorvidt beboerne i den nyopførte Skovparken kan være medlemmer af grundejerforeningen Vejlby Krat. Der var enighed om, at dette ikke var muligt i følge vedtægterne. Der burde i stedet være et tæt samarbejde mellem de to grundejerforeninger.

Snerydning. Det afvistes at lave en fælles snerydningsindsats, idet behovene er forskellige i området. Hver verbØr-lave-ef vejlav ,-der--sørger for snerydnIng. De enkelte husejere opfordres til at rydde deres fortove. Grundejerforeningen kan være behjælpelig med at etablere kontakt til kommunen eller private entreprenører om evt. aftaler.

Valg af revisor

B. Kjeldsen genvalgtes.

Kontingent fastsattes uændret til 100 kr. pr. husstand. NB. Grundejerforeningens gironummer er: 01+8338337. Der vedlægges girokort til de medlemmer, der ikke har betalt medlemskontingent for 2011.

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 20.30

Med venlig hilsen

Judith Autrup

Krathusvej 2a

Klaus Jensen | Per Lykke Jacobsen, Risskov - Danmark | Tlf.: +4520955500