Grundejerfor. / Referater / Generalforsamling maj 2010

Generalforsamling maj 2010

Referat af generalforsamling i 

Grundejerforeningen for Vejlby Krat

Onsdag den 24 marts 2010

Formanden Ole Bottzauw (OB) bød velkommen

ad l. Der valgtes ingen dirigent.

ad 2. Formandsberetning ved Ole Bottzauw.

Året 2009 har været et roligt år uden stor arbejdsbelastning for bestyrelsen.

Skovparken: Det nye byggeprojekt på Asylvej/Vestre Skovvej har givet anledning til nogle forespørgsler til kommunen og bygherren vedr. antal huse,placering af disse samt adgangsforhold.
På nuværende tidspunkt skal det opføres 11 boliger planlagt færdige i 2010. Bebyggelsen er projekteret til 50-60 boliger, såfremt de kan sælges.
Der er planlagt udkørsel ca. svarende til grundens midte til Asylvej, men ikke til Vestre Skovvej.

Den fra foreningen tidligere foreslåede cykelsti på Asylvej afventer stadigt i følge kommunen hvorvidt de nye motorveje vil aflaste trafikken på Asylvej.

Tretommervej: Der er tidligere i foreningen påpeget, at parkering og trafik ved børnehaven er et problem. Der er P.T. ingen løsning på dette.

Stationsgade- fartbegrænsning: Det foreslåes igen, at Stations gade forsynes med bump samt "langsom kørsel" skilte i begge ender af gaden p.g.a. hurtigtkørende knallerter og cykler.

Togbanen. Der er i følge kommunen ingen planer om at ændre på banen i "vores" område.

Badebro: Lotte Kloster orienterede om sagen: broen er nu offentlig.
Opsætningen som den er nu er lovlig i 2009 og 20 l O med platform på 9 m2. 
Der har været sat et omklædningsrum op uden bænk mod vest. Der er i 2009 indgivet klage til Transportministeriet over omklædningsrum, men klagen er ikke besvaret. 
Der er skilt med "broen er til badning"

Der afholdes generalforsamling i Badebroslauget d.l O maj på Taleinstitutet.
Lotte opfordrer brugere af badebroen til at melde sig ind i foreningen. 
Broen opsættes 10.maj.

Foreningen har fået en henvendelse fra redaktøren af en bog om Risskov med opfordring til at støtte udgivelsen økonomisk. Foreningen har meddelt, at vi ikke kan efterkomme opfordringen. Interesserede kan læse om projektet på: www.risskovbogen.dk.

Der har været henvendelser fra flere beboere vedr. råger i skovens nordlige område. Dels larmer fuglene, dels skader de træerne. Kommunen er kontaktet, og de har lovet at tage sig af problemet i maj måned.

ad 3 Kasserer Marinus Hansen fremlagde revideret regnskab, der blev vedtaget.

Der er 114 medlemmer svarende til ca. 90% af mulige husstande. 
Kapital: 81264kr., der står i Danske Bank.

ad 4 Der er ikke indkommet nye forslag.

ad 5 Gorm Toftegaard Nielsen og Georg Sørensen ønskede ikke genvalg.

Signe Dalsgaard, Egelundsvej, og Niels Ulrik Madsen, Stationsgade, valgtes som nye bestyrelsesmedlemmer. Den øvrige bestyrelse Ole Bottzauw, Lotte Kloster, Thorkild Dalsgaard , Marinus Hansen, Judith Autrup, fortsætter. De afgående bestyrelsesmedlemmer takkes for deres indsats.

ad 6 Keldsen modtog genvalg som revisor.

Kontingent fastsattes uændret til 100 kr.

Evt. Snerydning:

Beboere bl.a. på Skovhusvej har været generet af manglende rydning af sne på både fortove og veje. Derfor opfordres områdets beboere til at rydde svarende til deres pligt.

Der diskuteredes regler for affaldstømning, spec i relation til tidspunkt om natten/tidlig morgen. Klager skal sendes til Miljøforvaltningen.

Risskov d 19. april 2010

Judith Autrup

-~.------------------------------------------------------------------------

Klaus Jensen | Per Lykke Jacobsen, Risskov - Danmark | Tlf.: +4520955500