Badebroen / Vedtægter

Vedtægter for Risskov Badebro

 § 1: Navn, hjemsted og formål

Foreningens navn er Risskov Badebro. Hjemsted er Århus Kommune og foreningens adresse er formandens adresse.

Foreningens formål er at opretholde den årtier gamle badebro ud for Badevej i Risskov. Badebroen nedtages hvert efterår – normalt medio oktober – i det omfang bestyrelsen skønner det nødvendigt af hensyn til vintervejret. Badebroen genetableres hvert forår – normalt medio maj – og vedligehol-des sommeren igennem.

§ 2: Medlemsforhold

Som medlemmer kan optages husstande i kvarteret, der afgrænses af Riis Skov, kolonihaveområdets og Skovparkens østlige grænse, Asylvej, Harald Selmers Vej og det grønne område nedenfor Psykiatrisk Hospital. Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

§ 3: Kontingent

Kontingentet fastlægges hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 4: Bestyrelse

Bestyrelsen består af formanden, valgt direkte på den ordinære generalforsamling for 2 år, og 4 - 5 medlemmer, ligeledes valgt for 2 år ad gangen og forskudt, således at 2 eller 3 af de menige besty-relsesmedlemmer er på valg hvert år. På generalforsamlingen vælges endvidere 1 suppleant til be-styrelsen, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen vælger selv blandt de menige bestyrelsesmedlemmer en kasserer og en sekretær.

Hvis formanden og/eller et eller flere menige bestyrelsesmedlemmer udtræder i valgperioden, ind-træder bestyrelsessuppleanten i bestyrelsen, og bestyrelsen konstituerer sig selv. Der kan i den for-bindelse indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i overensstemmelse med reglerne herom.

Der holdes bestyrelsesmøde, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsesmøder føres beslutningsreferat.

Foreningen tegnes af formand og kasserer hver for sig.

§ 5: Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren udarbejder årsregnskab og status, som revide-res af den af generalforsamlingen valgte revisor, og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 6: Generalforsamling generelt

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Beslutninger træffes ved simpel stemme-flerhed, med mindre andet fremgår af vedtægterne. Hver fremmødt medlemshusstand har én stem-me. Der kan stemmes ved fuldmagt til et andet medlem af foreningen. Afstemning foregår ved håndsopretning, med mindre dirigenten eller 5 medlemmer forlanger, at afstemning skal ske skrift-ligt.

Lovligt varslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte. Ved-tægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning, kan kun vedtages af et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og kun hvis forslag om vedtægtsændring eller foreningens opløsning fremgår af indkaldelsen til generalforsamling.

Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 7: Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 da-ges varsel ved opslag på opslagstavlen ved Stationsgade nr. 18 samt ved e-mail til alle medlemmer, der har oplyst e-mail adresse til bestyrelsen. Indkaldelsen skal angive dagsorden, bestyrelsens for-slag til kontingentets størrelse samt oplysninger om forslag, der ønskes behandlet under punktet Eventuelt. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen inden 15. marts.

I relation til den ordinære generalforsamling udgøres den stemmeberettigede medlemskreds af hus-stande, der har betalt kontingent det foregående år, samt husstande, der som nye medlemmer har forudbetalt kontingent for den forestående sæson inden 1. april.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Valg af formand, når formanden er på valg

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer


§ 8: Ekstraordinær generalforsamling

 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller mindst ¼ af medlemmerne ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal medlemmerne fremsende skriftlig anmodning til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen har så pligt til inden 14 dage at indkalde i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for indkaldelse til ordinær generalforsamling.

 I relation til ekstraordinær generalforsamling udgøres den stemmeberettigede medlemskreds af hus-stande, der har betalt kontingent for indeværende sæson, inden den ekstraordinære generalforsam-ling indkaldes.

 Således vedtagne på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 28. maj 2009

 

Per Lykke Jacobsen | Skrænten 5, Risskov - Danmark | Tlf.: 20955500 | perlykke@icloud.com