Badebroen / Vedtægter

Vedtægter for Risskov Badebro

Vedtægter for Risskov Badebro


§ 1: Navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er Risskov Badebro. Hjemsted er Århus Kommune og foreningens adresse er formandens adresse.

Foreningens formål er at opretholde den årtier gamle badebro ud for Badevej i Risskov. Badebroen nedtages hvert efterår – normalt medio oktober – i det omfang bestyrelsen skønner det nødvendigt af hensyn til vintervejret. Badebroen genetableres hvert forår – normalt medio maj – og vedligeholdes sommeren igennem.


§ 2: Medlemsforhold
Som medlemmer kan optages husstande i kvarteret, der afgrænses af Riis Skov, kolonihaveområdets og Skovparkens østlige grænse, Asylvej, Harald Selmers Vej og det grønne område nedenfor Psykiatrisk Hospital. Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.


§ 3: Kontingent
Kontingentet fastlægges hvert år på den ordinære generalforsamling.


§ 4: Bestyrelse
Bestyrelsen består af formanden, valgt direkte på den ordinære generalforsamling for 2 år, og 4 - 5 medlemmer, ligeledes valgt for 2 år ad gangen og forskudt, således at 2 eller 3 af de menige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. På generalforsamlingen vælges endvidere 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen vælger selv blandt de menige bestyrelsesmedlemmer en kasserer og en sekretær.

Hvis formanden og/eller et eller flere menige bestyrelsesmedlemmer udtræder i valgperioden, indtræder bestyrelsessuppleanten i bestyrelsen, og bestyrelsen konstituerer sig selv. Der kan i den forbindelse indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i overensstemmelse med reglerne herom.

Der holdes bestyrelsesmøde, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsesmøder føres beslutningsreferat.

Foreningen tegnes af formand og kasserer hver for sig.


§ 5: Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren udarbejder årsregnskab og status, som revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor, og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.


§ 6: Generalforsamling generelt
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af vedtægterne. Hver fremmødt medlemshusstand har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt til et andet medlem af foreningen. Afstemning foregår ved håndsopretning, med mindre dirigenten eller 5 medlemmer forlanger, at afstemning skal ske skriftligt.

Lovligt varslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte. Vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning, kan kun vedtages af et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og kun hvis forslag om vedtægtsændring eller foreningens opløsning fremgår af indkaldelsen til generalforsamling.

Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol, der underskrives af dirigenten.


§ 7: Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag på opslagstavlen ved Stationsgade nr. 18 samt ved e-mail til alle medlemmer, der har oplyst e-mail adresse til bestyrelsen. Indkaldelsen skal angive dagsorden, bestyrelsens forslag til kontingentets størrelse samt oplysninger om forslag, der ønskes behandlet under punktet Eventuelt. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen inden 15. marts.

I relation til den ordinære generalforsamling udgøres den stemmeberettigede medlemskreds af husstande, der har betalt kontingent det foregående år, samt husstande, der som nye medlemmer har forudbetalt kontingent for den forestående sæson inden 1. april.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Valg af formand, når formanden er på valg
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer


§ 8: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller mindst ¼ af medlemmerne ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal medlemmerne fremsende skriftlig anmodning til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen har så pligt til inden 14 dage at indkalde i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for indkaldelse til ordinær generalforsamling.

I relation til ekstraordinær generalforsamling udgøres den stemmeberettigede medlemskreds af husstande, der har betalt kontingent for indeværende sæson, inden den ekstraordinære generalforsamling indkaldes.


§ 9: Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


Således vedtagne på foreningens generalforsamling den 9. april 2013


Klaus Jensen | Per Lykke Jacobsen, Risskov - Danmark | Tlf.: +4520955500